Disclaimer

Sport-Koepel probeert de inhoud van haar website zo actueel, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat de informatie van deze website verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Sport-Koepel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.sport-koepel.nl. Het is mogelijk dat via de website van Sport-Koepel toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Sport-Koepel kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie van deze website en/of pagina’s.

Indien u onverhoopt onvolkomenheden en/of fouten constateert dan stellen wij het op prijs als u dit ons meldt. Wij zullen dan zo snel mogelijk ons best doen om een en ander te herstellen.

E-mailvragen over de website van Sport-Koepel worden niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. De tekst in e-mailberichten zijn slechts informatief bedoeld. Ontvangers en derden kunnen hieraan dan ook geen rechten ontlenen ten opzichte van het stichtingsbestuur en/of de werkorganisatie.


Privacy Policy

Sport-Koepel respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorgt voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Sport-Koepel houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan Sport-Koepel haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@sport-koepel.nl.


Privacyverklaring

Stichting Sportkoepel Edam-Volendam – hierna Sport-Koepel – neemt uw privacy serieus. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Sport-Koepel doen met de informatie die we over u te weten komen. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen, ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. Als u vragen heeft, dan kunt u met ons contact opnemen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens van deelnemers, contactpersonen, sponsoren en overige van belang zijnde personen voor de directe bedrijfsvoering van Sport-Koepel worden door Sport-Koepel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden waaronder de verantwoording van opdrachten en de uitvoering van de financiële administratie
 • SK-gerelateerde communicatie over onze (gemeentelijke) projecten, activiteiten, prestaties en/of ontwikkelingen op de website en/of in de NIVO en/of Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
 • Het doen van uitnodigingen naar deelnemers, het verspreiden van activiteitenplanningen naar contactpersonen, het doen van voorstellen, etc.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen uitvoeringsovereenkomst of sponsorovereenkomst of toestemmingsverklaring of hetgeen is bepaald in onze algemene voorwaarde deelname sportactiviteiten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken/opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Naam organisatie/bedrijf
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (zakelijk of persoonlijk)
 • E-mailadres (zakelijk of persoonlijk)
 • Sponsor- en/of overige betalingen

Sport-Koepel heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen zoals leeftijd, ras of religie. Uw persoonsgegevens worden door Sport-Koepel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële situatie voor maximaal 7 jaar. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Sport-Koepel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten/producten te kunnen uitvoeren/(af-)leveren, zoals overeengekomen tussen u als opdrachtgever en wij als opdrachtnemer
 • Om uw betaling te kunnen afhandelen
 • Om contact met u op te kunnen nemen
 • Om uw vragen/verzoeken te kunnen opvolgen
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen m.b.t. onze diensten/producten/bedrijfsvoering
 • Om u onze (digitale) nieuwsbrief te kunnen sturen
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld m.b.t. onze administratie en belastingaangifte 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sport-Koepel bewaart uw persoonsgegevens zo lang u klant bij ons bent en/of daarna zolang dat wettelijk verplicht is, maar nooit langer dan noodzakelijk. 

Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verwerken van contactgegevens en het voeren van projectregistraties via Exact Software
 • Het voeren van de financiële administratie via het boekhoudpakket van Administratiekantoor Runderkamp 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens krijgen en worden beschouwd als (sub-)verwerkers. Al onze partners zijn gevestigd binnen de Europese Unie. We verstrekken alleen uw gegevens uitsluitend aan andere partijen als dit nodig is om onze diensten/producten te kunnen uitvoeren/(af-)leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld als de Politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Sport-Koepel verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Wij hebben met alle partijen (sub-)verwerkersovereenkomsten. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Sport-Koepel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij garanderen hiervoor een passend beveiligingsniveau. Zo hebben we de volgende beschermingsmaatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Sport-Koepel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan een geheimhouding daarvan
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten en hebben anti-virussoftware ter beveiliging van buiten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers, stagiairs en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens

Google Analytics
Sport-Koepel gebruikt Google Analytics om statistieken in kaart te brengen. Deze statistieken hebben voornamelijk betrekking op bezoekersaantallen van de gehele website of specifieke onderdelen daarvan. 

Inzage, wijzigen, beperken en verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Bij dergelijke verzoeken zult u zich wel moeten identificeren. Alleen zo kunnen we garanderen dat alleen u uw gegevens kunt inzien, laten aanpassen of laten verwijderen. 

Wijzigingen
Sport-Koepel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook regelmatig kennis te nemen van deze verklaring en de datum bovenin om te zien of wijzigingen zijn doorgevoerd. 

Contact
Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring of over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact met ons op. 

Sport-Koepel
Telefoon: 0299 324650
E-mail: info@sport-koepel.nl
Heideweg 4
1132 DB Volendam

Klacht indienen
Als u de indruk heeft dat uw privacy bij Sport-Koepel in het geding is, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.