Kenniscentrum Talent Edam-Volendam

Het Kenniscentrum Talent Edam-Volendam (hierna: KTEV) heeft als doel het ontwikkelen van een brede motorische basis bij alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Het KTEV creëert hierbij een infrastructuur bestaande uit een gedifferentieerd aanbod welke bestaat uit specifieke beweegactiviteiten, zodat het sportende kind op maat wordt geschoold. Op basis van wetenschappelijk gevalideerde kennis en methodieken wordt zowel beweegtalent als beweegachterstand bij kinderen gesignaleerd. Het KTEV levert een bijdrage aan een ‘leven lang gezond bewegen’ en de ontwikkeling van sporttalent. 

Lees hieronder verder voor een korte toelichting v.w.b. het project!


Aanleiding

Het voornemen om middels een projectgroep het KTEV te ontwikkelen kent een aantal oorzaken. Ten eerste de toename van de bewegingsarmoede, kinderen specialiseren zich steeds eerder in één sport en lopen daardoor onbewust bewegingsarmoede op. Deze bewegingsarmoede leidt tot grotere kans op blessures en op langere termijn leidt dat tot sportuitval. Dit terwijl sport en bewegen een verbindend en vormend aspect in zich heeft. Ten tweede de toename van (ernstig) overgewicht, in Nederland is dit een steeds groter wordend probleem en daar moeten we binnen onze gemeente tevens een preventieve rol in oppakken. Sport en bewegen zorgt voor een fittere jeugd en op langere termijn tot een leven lang met plezier bewegen. Ten derde is er de wens vanuit de landelijke politiek om dagelijks bewegingsonderwijs door bevoegde leerkrachten te laten verzorgen op het basis- en voortgezet onderwijs. Onze projectgroep ondersteunt deze gedachtegang en hoopt een discussie binnen de gemeente te kunnen starten met betrekking tot het bewegingsonderwijs.


Het KTEV

Het KTEV verbindt verschillende sectoren uit het sociaal domein met elkaar. Voor het KTEV zijn er vijf sectoren waar wij direct of indirect invloed op uit willen oefenen. Deze sectoren zijn sport en bewegen, leefstijl, zorg en welzijn, kunst en cultuur en het (bewegings-)onderwijs. Voor het KTEV zijn deze sectoren onlosmakelijk met elkaar verbonden en het is daardoor de wens van het KTEV om zijn invloed (direct of indirect) op deze sectoren uit te oefenen. Het KTEV ziet de sectoren sport en bewegen en het (bewegings-)onderwijs als pilaren om de andere drie sectoren binnen het sociale domein ten positieve te beïnvloeden.

Voor het KTEV is sport en bewegen het belangrijkste middel om binnen het sociale domein invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van kinderen. Deze invloed gaat verder dan het breed ontwikkelen van de motoriek. Het KTEV stimuleert kinderen in de ontwikkeling op sociaal-emotioneel en cognitief vlak. Deze leergebieden zijn met behulp van sport en bewegen goed te stimuleren, denk hierbij aan voorbeelden zoals ‘samenwerken’ en ‘omgaan met winst en verlies’.

Het organisatiemodel van het KTEV leunt deels op het model van het Almere Kenniscentrum Talent (hierna: AKT). Het is het AKT gelukt om een verbinding te creëren tussen onderwijs, de gemeente en sportverenigingen. Daarnaast heeft het AKT de grondbeginselen van het Athletic Skills Model (hierna: ASM) overgenomen. Het ASM geldt als onderbouwing van de principes die worden gehanteerd binnen het AKT, ten behoeve van het opleiden en monitoren van kinderen binnen het brede spectrum van de motorische ontwikkeling.

Het ASM is een wetenschappelijk onderbouwde visie die ervan uit gaat dat kinderen de eerste jaren van hun motorische ontwikkeling (het leren bewegen), aan zoveel mogelijk verschillende (sportieve) activiteiten deelnemen. Het adagium ‘eerst een atleet, dan een topsporter’ is richtinggevend binnen de visie van het ASM. De methodische volgorde van het ASM-principe is als volgt: talent ontwikkelen en ontdekken, bewegen met plezierbeleving en succesbeleving, een goede beweger worden, een allround beweger wordt atleet, een atleet gaat zich specialiseren, de atleet is een specialist. Kortom: ieder zijn talent (zowel top- als breedtesport)! Het KTEV heeft de visie van het ASM omarmd en wil haar sport- en beweegactiviteiten vanuit deze visie mede vorm gaan geven.


Strategie

De projectgroep van het KTEV streeft naar een ideale situatie waar dagelijks bewegingsonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs, verzorgt door vakdocenten, gemeengoed is. Het opleiden van trainers en leerkrachten volgens het ASM (Athletic Skills Model) is een belangrijke stap richting het einddoel. Het inrichten van een specifiek aanbod, middels een viertal beoogde beweegprogramma’s, is de eerste stap die kan worden gerealiseerd in samenwerking met de Alliantie Kansrijk.

Het betreft activiteiten die worden aangeboden in samenwerking met de lokale sportverenigingen, het onderwijs en de gemeente. Het KTEV maakt hiervoor gebruik van de reeds bestaande sportinfrastructuur binnen de gemeente Edam-Volendam. Hiermee wordt bedoeld het aantal beschikbare binnen- en buitensportaccommodaties en de reeds aanwezige verbindingen tussen sportverenigingen, Sport-Koepel en overige instanties. Via deze sportinfrastructuur pogen wij de kinderen op een vloeiende manier kennis te laten maken met specifiek aanbod en beweegactiviteiten. 


Missie & Visie

De projectgroep achter het KTEV is een in 2015 opgerichte commissie, bestaande uit gemotiveerde leden met een sportieve, academische en/of journalistieke achtergrond. De commissie ontwikkelt een visie, missie en strategie, welke worden geïntegreerd in het gemeentelijke sportbeleid. De commissie heeft een coördinerende rol, teneinde de koers van het ingezette beleid te bewaken. 

Het is de missie van het KTEV om kinderen een ‘rijke’ beweegomgeving te bieden waar op een verantwoordelijke wijze een grote diversiteit aan beweging wordt aangeboden. Het herkennen, opsporen en ontwikkelen van potentieel (top-)sporttalent met behulp van wetenschappelijk gevalideerde kennis is onderdeel van onze missie!

Het innovatieve sportbeleid van het KTEV richt zich op meerdere beleidsterreinen en partijen binnen het sociaal domein met als hoofddoel: het ontwikkelen van een brede beweegbasis bij alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke methodieken en meetinstrumenten teneinde de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en te meten. In samenwerking met het PO en VO (het onderwijs), de gemeente en de sportverenigingen wordt er gestreefd naar een leven lang gezond bewegen. 


De project- en klankbordgroep 

De oprichters van het KTEV zijn:

 • Eddy Veerman
 • Jaap Zwarthoed
 • Johan Molenaar
 • Mathieu Zwarthoed

De leden van de KTEV-klankbordgroep zijn:

 • Ben Zwarthoed
 • Carlo Vonk
 • Danny Piet
 • Demy de Groot
 • Jan Braan
 • Joost Ooms
 • Leroy Teunis
 • Michel Posthumus
 • Michel Snoek
 • Milco Baartscheer
 • Misja Castelijn
 • Wayne Neijhorst

De leden van de KTEV-ASM-Instructeursgroep zijn:

 • Yalou de Boer – Vakdocent LO Don Bosco College
 • Wayne Neijhorst – Hoofdcoach IMPACT Flag Football
 • Milco Baartscheer – Vakdocent LO 
 • Danny Piet – Vakdocent LO 
 • Ton Ansink – Vakdocent LO Don Bosco College
 • Fiona Scherpenzeel – Verenigingstrainer HV KRAS/Volendam
 • Jordy Klein – Vakdocent LO Don Bosco College
 • Marc Baartscheer – Vakdocent LO / Verenigingstrainer St. Mauritius
 • Wout Schipper – Vakdocent LO Don Bosco College
 • Nick Binken – Verenigingstrainer RKAV Volendam
 • Casey Steur – Verenigingstrainer RKAV Volendam
 • Ruben Geerlings – Dojo Assistent Budocentrum Fun & Fit
 • Michel Posthumus – Dojo Trainer Budocentrum Fun & Fit
 • Joan Scherpenzeel – Verenigingstrainer HV KRAS/Volendam
 • Mathieu Voorthuijzen – Hoofddocent ALO Amsterdam
 • Yori van Zaanen – Vakdocent LO OPSPOOR
 • Roel Wagemaker – Vakdocent LO OPSPOOR
 • Ricardo Appelman – Vakdocent LO SPURD
 • Barry Dammers – Vakdocent LO RSG Enkhuizen
 • Mitchell van Doorn – Vakdocent LO 
 • Demy de Groot – Consulent Sportstimulering Sport-Koepel
 • Christel Homan – Vakdocent LO SPURD
 • Jay Kost – Vakdocent LO Bonhoeffer College
 • Marco Muhren – Verenigingstrainer RKAV Volendam
 • Maggie Muhren – Vakdocent LO Don Bosco College
 • Rens Nooter – Vakdocent LO RSG Enkhuizen
 • Mieke Tessel – Vakdocent LO Don Bosco College
 • Thea Tol – Verenigingstrainer St. Mauritius
 • Ben Vet – Docent ALO Amsterdam
 • Kees Visscher – Verenigingstrainer RKAV Volendam
 • Deborah Voorthuijzen – Vakdocent LO RSG Enkhuizen
 • Ben Zwarthoed – Consulent Special Projects Sport-Koepel
 • Marianne Zwarthoed – Fysiotherapeut / Verenigingstrainer St. Mauritius 

Bewegingsonderwijs De Trimaran en de Nieuwe School

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 verzorgt het KTEV de lessen bewegingsonderwijs bij de Trimaran en de Nieuwe School. Dat doen wij vanuit het KTEV-Vakwerkplan LO dat bestaat uit elementen van de methode Van Gelder, Athletic Skills Model en de eigen visie op het vak. In het schooljaar 2019-2020 bestaat de KTEV-LO-sectie uit twee heren, te weten Carlo Vonk en Misja Castelijn.

De Trimaran heeft ervoor gekozen dat alle 14 groepen 2x in de week gymles krijgen van een vakdocent. Voor het eerst dit jaar zijn de onder- en bovenbouw gesplitst qua docent. 

De Nieuwe School heeft ervoor gekozen om alle midden- en bovenbouwgroepen gymles te laten krijgen van een vakdocent.